Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  bg
Resultados 1 - 1 de 1  (0,052 segundos)

Salas de chat BG

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  BG
 

bg QuakeNet

Sala de chat - 8 visitantes - hace 59 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria (23)   europe (43)   lom (1)   europa (17)   european (12)   sliven (2)  Salas de chat Bulgaria

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 273 visitantes - hace 55 minutos - tema actual: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

refugia.bulgaria Rizon

Sala de chat - 5 visitantes - hace 59 minutos - tema actual: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BGirc.org

Sala de chat - 39 visitantes - tema actual: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 20 visitantes - hace 59 minutos - tema actual: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ZoneBG

Sala de chat - 10 visitantes - hace 37 minutos - tema actual: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 78 visitantes - hace 44 minutos - tema actual: OptiLan Social Network Group Visit web adres : http://svalki.org - www.ShellHosting.org | https://cs.optilan.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria FreeUniBG

Sala de chat - 169 visitantes - hace 49 minutos - tema actual: www.FreeUniBG.eu - http://facebook.freeunibg.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

ethnica.bulgaria Rizon

Sala de chat - 4 visitantes - hace 59 minutos - tema actual: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria ShakeIT

Sala de chat - 31 visitantes - hace 41 minutos - tema actual: http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
Categoría: Salas de chat Bulgaria


rousse (6)   bg (1)   bulgarian (7)   european (12)  

<      1       2       3      >