Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  bg
Resultados 1 - 2 de 2  (7,425 segundos)

Salas de chat BG

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  BG
 


bg QuakeNet

Sala de chat - 7 visitantes - hace 62 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Bulgaria

BG BGirc.com

Sala de chat - 8 visitantes - hace 59 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Bulgaria

pleven (4)   varna (7)   european (13)   vidin (4)   eu (6)   petrich (2)  Salas de chat Bulgaria

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 308 visitantes - hace 59 minutos - tema actual: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

refugia.bulgaria Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - hace 62 minutos - tema actual: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BGirc.org

Sala de chat - 39 visitantes - hace 59 minutos - tema actual: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 19 visitantes - hace 62 minutos - tema actual: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria FreeUniBG

Sala de chat - 191 visitantes - hace 54 minutos - tema actual: http://www.FreeUniBG.eu | http://Blog.FreeUniBG.eu | http://Trivia.FreeUniBG.eu | http://Radio.FreeUniBG.eu | /msg Free-ZNC !request
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 132 visitantes - hace 47 minutos - tema actual: OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http://svalki.org - https://cs.OptiLAN.eu and www.ShellHosting.org | http://pic.levski.org/piwigo/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria Undernet

Sala de chat - 3 visitantes - hace 62 minutos - tema actual: Dobre doshli v #Bulgaria
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ZoneBG

Sala de chat - 9 visitantes - hace 40 minutos - tema actual: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

lafche BGirc.com

Sala de chat - 145 visitantes - hace 59 minutos - tema actual: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/


european (13)   europe (43)   lom (1)   europa (24)  

<      1       2       3      >   
 


Directorio de chat:    Europe Chat    Albania Chat    Andorra Chat    Austria Chat    Belarus Chat    Belgium Chat    Bosnia Herzegovina Chat    Croatia Chat    Cyprus Chat    Czech Republic Chat    Denmark Chat    England Chat    Estonia Chat    Finland Chat    France Chat    Germany Chat    . . .