Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  chirpan

Salas de chat Chirpan

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Chirpan
 


De momento no hay salas de chat a juego se puede encontrar para la consulta "chirpan". ¡Por favor, compruebe la ortografía de los términos de búsqueda o pruebe otros elementos de búsqueda!
¡Empezar un nuevo sala de chat Chirpan en una de las siguientes redes IRC!
QuakeNet   IRCnet   Undernet   freenode   EFnet   IRC-Hispano   IrCQ-Net  
lom (1)   bulgaria (29)   bulgarian (7)   sliven (3)   silistra (1)   bg (5)  Salas de chat Bulgaria

bulgaria UniBG

Sala de chat - 81 visitantes - hace 33 minutos - tema actual: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 20 visitantes - hace 49 minutos - tema actual: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Categoría: Salas de chat Bulgaria


classica.​bulgaria Rizon

Sala de chat - 3 visitantes - hace 49 minutos - tema actual: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BgIRC

Sala de chat - 39 visitantes - hace 47 minutos - tema actual: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

euriona-bulgaria Rizon

Sala de chat - 7 visitantes - hace 49 minutos - tema actual: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria ShakeIT

Sala de chat - 60 visitantes - hace 35 minutos - tema actual: Welcome to ​#Bulgaria )
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria Undernet

Sala de chat - 4 visitantes - hace 49 minutos - tema actual: Dobre doshli v ​#Bulgaria
Categoría: Salas de chat Bulgaria

sniper.​ant Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - hace 49 minutos - tema actual: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Categoría: Salas de chat Computer Games

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 284 visitantes - hace 47 minutos - tema actual: Òîïèêúò îòèäå äà ïàñå! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

erepublik-bulgaria Rizon

Sala de chat - 2 visitantes - hace 49 minutos - tema actual: Правила на канала - http:/​/​goo.​gl/​gxH8D5
Categoría: Salas de chat eRepublik Bulgaria


europa (38)   european (23)   eu (26)   botevgrad (1)  <   1    2    3    >   
 


Directorio de chat:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    Haskovo Chat    . . .