Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  facebook
Resultados 1 - 10 de 360  (0,055 segundos)*

Salas de chat Facebook

Categoría:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Sala de chat - 22 visitantes - hace 136 minutos - tema actual: ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Categoría: Salas de chat Facebook

facebook OperaNet

Sala de chat - 2 visitantes - hace 122 minutos - tema actual: ææææææ Welcome to Operanet and #facebook. Join #lounge the official chat channel. Play brain games in #Blues. Play IRC uno in #Uno. For a warm and friendly chat session join #India. How long a minute is depends on which side of the bathroom door you're on. :) æææ
Categoría: Salas de chat Facebook

facebook DALnet

Sala de chat - 14 visitantes - hace 136 minutos - tema actual: Welcome to #facebook @ dal.net - https://www.facebook.com/groups/users.dal.net/ | Join => https://www.facebook.com/groups/DALnetCommunity/
Categoría: Salas de chat Facebook

Shake BGirc.com

Sala de chat - 125 visitantes - hace 133 minutos - tema actual: Welcome and have a nice chat on #Shake -->Íîâèÿ webchat : | http://shakechat.net/ | https://www.facebook.com/shakechat.net/ "Âñåêè èçáèðà ñâîÿ öâÿò â æèâîòà. Íÿêîé - ñëúí÷åâî æúëòî, äðóã - îáëà÷íî ñèâî, à òðåòè - ïîòèñêàùî ÷åðíî. Âñåêè îò íàñ å îòãîâîðåí çà ñâîÿ èçáîð, è âñåêè æèâåå â íåãîâèÿ öâÿò - ñâÿò"

facebook NationCHAT

Sala de chat - 7 visitantes - hace 121 minutos - tema actual: https://www.facebook.com/NationCHAT
Categoría: Salas de chat Facebook

Facebook BrIRC.net

Sala de chat - 2 visitantes - hace 132 minutos - tema actual: #Facebook
Categoría: Salas de chat Facebook

sssd freenode

Sala de chat - 46 visitantes - hace 136 minutos - tema actual: SSSD 2.0.0 and 1.16.3 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Google+: http://goo.gl/yUgtr | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML.

bvplug freenode

Sala de chat - 5 visitantes - hace 136 minutos - tema actual: BVP Linux User Group | bvplug.org | facebook.com/bvplug. | Update: antariksh is offline for a while | Say antariksh: newbie to get started with Open Source Contribution, antariksh: git to learn git, antariksh: irc to get started with using irc, antariksh: mozilla to get started with contributing to Mozilla (Ping MrDHat/spacetime for any help with mozilla, spacetime/DarthCodus for help wi
Categoría: Salas de chat Linux

ning (1)   tagged (24)   social networking (2)  

<      1       2       3       4       5      >