Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  forum
Resultados 21 - 30 de 1190  (0,072 segundos)*

Salas de chat Forum

Categoría:  Computers  >  Software  >  Web Content  >  Forums  >  Forum
 


litecoin freenode

Sala de chat - 198 visitantes - hace 117 minutos - tema actual: If you randomly get PM'd from a dev/admin, asking for money, DO NOT SEND ANY LTC | Litecoin: https://litecoin.org/ - v0.13.2 master | Source: https://github.com/litecoin-project/litecoin #litecoin-dev | Wiki: https://litecoin.info/ | Forum: https://litecointalk.io | reddit: https://reddit.com/r/litecoin | Keep hashpower distributed: http://goo.gl/LKWtEz http://goo.gl/P4PSI
Categoría: Salas de chat Litecoin

Haskovo ABVNet

Sala de chat - 42 visitantes - hace 116 minutos - tema actual: Ñêúïè ìúæå, àêî èñêàòå äà ïðîìåíèòå ñâåòà íàïðàâåòå ãî, äîêàòî îùå ñòå åðãåíè. Îæåíèòå ëè ñå, íÿìà äà ìîæå äà ïðîìåíèòå äîðè è êàíàëà íà òåëåâèçèÿòà. http://forum.shark.cbu.net <--- Ôîðóì .. http://gallery.shark.cbu.net <--- Ãàëåðèÿ .. http://bgchat.eu <--- Óåá÷àò
Categoría: Salas de chat Haskovo

Zeta Zandronum

Sala de chat - 2 visitantes - hace 98 minutos - tema actual: ~Welcome to the official channel for All Out War 2: Zeta~ || Thread: https://zandronum.com/forum/viewtopic.php?f=58&t=7870&p=101996#p101996 || Source: https://github.com/ttaj/AoW-Zeta || Changelog: https://github.com/ttaj/AoW-Zeta/blob/master/zeta/changelog.txt || Todo: https://github.com/ttaj/AoW-Zeta/issues || Latest: http://allfearthesentinel.net/download?file=aow2_zeta_r10.pk3 || Enjoy your stay!

doomjump Zandronum

Sala de chat - 22 visitantes - hace 98 minutos - tema actual: [+AHnt 20:204y] Welcome to SEUM || JM THREAD: http://zandronum.com/forum/showthread.php?tid=3909&pid=52663#pid52663 || http://oi62.tinypic.com/mhe0y.jpg || http://x1.rfc1337.net/ircstats/zandronum/doomjump.html || http://grandvoid.sickedwick.net:28080/ || https://github.com/Hypnotoad90/jumpmaze-zan || Snail's JM speedrun vids index: http://pastebin.com/bwpQAqz3 || tunes: http://pastebin.com/U2m90KpA
Categoría: Salas de chat Doom


coins freenode

Sala de chat - 28 visitantes - hace 117 minutos - tema actual: Coin collecting and precious metals - Gold, silver, platinum, palladium - redditcoins.com - forum.coincompendium.com - The Coin Compendium project (CC) records all known coins. Physical bitcoin & cryptocoins too! - Invite friends: https://tr.im/Coins - Logs: https://tr.im/clogs - Bot: https://tr.im/Econbot - See also: ##ebay, ##business+investing, ##blades, ##prepping, ##nuclear, ##solar

RotaryCraft EsperNet

Sala de chat - 46 visitantes - hace 111 minutos - tema actual: IRC channel for Reika's Mods | currently version v15a for 1.7.10. Forum thread: http://www.minecraftforum.net/topic/1969694- | Changelogs can be found here https://sites.google.com/site/reikasminecraft/changelogs | Read this before talking about lag: http://pastebin.com/mECipUPh | Bots for this channel may only be approved by Reika.| Older versions of all the mods are not supported.

Shake ABVNet

Sala de chat - 150 visitantes - hace 116 minutos - tema actual: Äîáðå äîøëè â #Shake !!! Êàíàë çà ñìèñëåíè ðàçãîâîðè,ëàô è õóìîð,áåç âóëãàðíè íèêîâå è îáèäè,ïðèÿòåí ÷àò! Ïðàâèëà íà êàíàëà https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/134-pravila-na-shake/  | Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http://stats.chatbg.info/

cubeworld EsperNet

Sala de chat - 9 visitantes - hace 111 minutos - tema actual: Forum is offline, don't expect it to ever come back. Thank you everyone for coming along for the ride, it was an amazing 28 months | Welcome to #cubeworld, a Cube World discussion channel! - Cube World Forums: http://www.cubeworldforum.org/ | Rules: http://goo.gl/y8qFt - Don't spam, be polite, and please avoid excessive swearing. Forum rules apply. | Wait for at least 5 minutes after ask
Categoría: Salas de chat Cube World

Code-Snippets freenode

Sala de chat - 4 visitantes - hace 117 minutos - tema actual: Welcome to the IRC channel for the Code Snippets Wikia: http://codesnippets.wikia.com | Wiki: Now on MW 1.13! | See http://tinyurl.com/ytrhgp for more info and rules | Limited logging OK | Administrators are voiced in this channel; however, you do not need to be voiced to speak (note: dircbot is not an admin) | Pastey: http://tinyurl.com/5y99dr | Forum: http://tinyurl.com/59774w | Please
Categoría: Salas de chat Programming

web content (5)   forums (568)   portals (2)   content management (5)  

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Directorio de chat:    Web Content Chat    Blogs Chat    Bulletin Boards Chat    Content Management Chat    Portals Chat    . . .