Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  haskovo
Resultados 1 - 3 de 3  (0,085 segundos)

Salas de chat Haskovo

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Haskovo
 


haskovo UniBG

Sala de chat - 25 visitantes - tema actual: http:/​/​chatpat.​bg/​index.​php?/​topic/​14-haskovo/​ <-- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà .​.​.​ http:/​/​haskovo.​rosal.​bg/​ <-- Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà .​.​ http:/​/​webchat.​rosal.​bg <-- Óåá÷àò
Categoría: Salas de chat Haskovo

Haskovo ABVNet

Sala de chat - 22 visitantes - tema actual: Chestit ID na Nikolai a.​k.​a Unstopabble feat.​ maafaka :)) jiv zdrav prav i korav i da pocherpi nali :)) ( by all friends ) .​.​.​ http:/​/​shark.​psybnc.​org/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​efed1efce402b037596f4df9b8353e01 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà http:/​/​bgchat.​eu <--- Îôèöèàëåí Óåá÷àò
Categoría: Salas de chat Haskovo

Haskovo ShakeIT

Sala de chat - 9 visitantes - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Haskovo

bulgaria (27)   karlovo (1)   bg (5)   radomir (1)   bulgarian (7)  Salas de chat Bulgaria

bulgaria UniBG

Sala de chat - 75 visitantes - tema actual: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Categoría: Salas de chat Bulgaria


bulgaria freenode

Sala de chat - 16 visitantes - tema actual: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 123 visitantes - tema actual: ×åñòèò Íèêóëäåí è ÷åñòèò èìåí äåí íà âñè÷êè ïðàçíóâàùè! È ÷åñòèò ïðàçíèê íà Áóðãàñ! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

classica.​bulgaria Rizon

Sala de chat - 3 visitantes - tema actual: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria ShakeIT

Sala de chat - 50 visitantes - tema actual: Prez oktomvri SPIRA irc.​elitsat.​net i webchata na http:/​/​irc.​elitsat.​net.​ Polzvayte http:/​/​go.​4at.​info ili http:/​/​irc.​ssi.​bg za web,​ kakto i drugite irc serveri ot mrezhata s mIRC,​ XChat ili drug klient.​
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BgIRC

Sala de chat - 39 visitantes - tema actual: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

euriona-bulgaria Rizon

Sala de chat - 7 visitantes - tema actual: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Categoría: Salas de chat Bulgaria

sniper.​ant Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - tema actual: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Categoría: Salas de chat Computer Games

ethnica.​bulgaria Rizon

Sala de chat - 10 visitantes - tema actual: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Categoría: Salas de chat Bulgaria

erepublik-bulgaria Rizon

Sala de chat - 2 visitantes - tema actual: Правила на канала - http:/​/​goo.​gl/​gxH8D5
Categoría: Salas de chat eRepublik Bulgaria


bulgarian (7)   bg (5)   europe (77)   european (23)  <   1    2    3    >   
 


Directorio de chat:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .