Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  haskovo
Resultados 1 - 4 de 4  (0,061 segundos)

Salas de chat Haskovo

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Haskovo
 

haskovo UniBG

Sala de chat - 25 visitantes - hace 114 minutos - tema actual: http://forum.haskovo.pro <--- Ôîðóì íà êàíàëà .. http://gallery.haskovo.pro <--- Ãàëåðèÿ íà êàíàëà .. http://shark.psybnc.org & http://haskovo.pro <--- Óåá÷àòîâå
Categoría: Salas de chat Haskovo

Haskovo BGirc.com

Sala de chat - 63 visitantes - hace 131 minutos - tema actual: https://forum.bgirc.com/topic/187-ïðàâèëàòà-íà-êàíàëà/ <--- Ïðàâèëàòà íà #hASkoVO .. http://abvchat.com - ALL BULGARIAN VOICES
Categoría: Salas de chat Haskovo

Haskovo ABVNet

Sala de chat - 19 visitantes - tema actual: Екипът на #hASkoVO ви пожелава Весело посрещане на Коледните и Новогодишни празници и наздраве :)))
Categoría: Salas de chat Haskovo

Haskovo FreeUniBG

Sala de chat - 2 visitantes - hace 125 minutos - tema actual: Dobre Doshli v Haskovo !
Categoría: Salas de chat Haskovo

bulgaria (24)   bulgarian (7)   bg (1)  Salas de chat Bulgaria

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 294 visitantes - hace 131 minutos - tema actual: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

refugia.bulgaria Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - hace 133 minutos - tema actual: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria FreeUniBG

Sala de chat - 157 visitantes - hace 125 minutos - tema actual: Welcome to #Bulgaria - www.FreeUniBG.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BGirc.org

Sala de chat - 39 visitantes - tema actual: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 18 visitantes - hace 133 minutos - tema actual: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 111 visitantes - hace 119 minutos - tema actual: OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http://svalki.org - https://cs.OptiLAN.eu | www.ShellHosting.org | http://pic.levski.org | http://varnabg.org/OptiLan-Script.zip
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ZoneBG

Sala de chat - 11 visitantes - hace 112 minutos - tema actual: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria ShakeIT

Sala de chat - 41 visitantes - hace 116 minutos - tema actual: http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
Categoría: Salas de chat Bulgaria

ethnica.bulgaria Rizon

Sala de chat - 5 visitantes - hace 133 minutos - tema actual: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Categoría: Salas de chat Bulgaria


europa (17)   gabrovo (1)   bg (1)   european (9)  

<      1       2       3      >