Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  lom
Resultados 1 - 1 de 1  (0,093 segundos)

Salas de chat Lom

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Lom
 


3dprinters freenode

Sala de chat - 3 visitantes - hace 89 minutos - tema actual: 3D printers are not just Glue Guns! All forms of Additive Manufacturing - SLA,​ SLS,​ DMLS,​ LOM,​ FDM,​ EBDM,​ Inkjet,​ etc etc.​ Additive Manufacturing http:/​/​additivemanufacturing.​com/​basics/​ |​ For cnc control ​#linuxcnc .​ http:/​/​www.​cnczone.​com http:/​/​www.​practicalmachinist.​com http:/​/​machinedesign.​com |​ Lecture Series on Design of Machine Elements http:/​/​www.​youtube.​com/​playlist?list=​PL3D4
Categoría: Salas de chat Printers

haskovo (3)   bulgarian (7)   botevgrad (1)   bulgaria (29)   bg (5)   pernik (3)  Salas de chat Bulgaria

bulgaria UniBG

Sala de chat - 74 visitantes - hace 73 minutos - tema actual: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 19 visitantes - hace 89 minutos - tema actual: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Categoría: Salas de chat Bulgaria


classica.​bulgaria Rizon

Sala de chat - 3 visitantes - tema actual: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria ShakeIT

Sala de chat - 61 visitantes - hace 74 minutos - tema actual: Prez oktomvri SPIRA irc.​elitsat.​net i webchata na http:/​/​irc.​elitsat.​net.​ Polzvayte http:/​/​go.​4at.​info ili http:/​/​irc.​ssi.​bg za web,​ kakto i drugite irc serveri ot mrezhata s mIRC,​ XChat ili drug klient.​
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BgIRC

Sala de chat - 39 visitantes - hace 86 minutos - tema actual: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

euriona-bulgaria Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - tema actual: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Categoría: Salas de chat Bulgaria

sniper.​ant Rizon

Sala de chat - 5 visitantes - tema actual: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Categoría: Salas de chat Computer Games

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 290 visitantes - hace 88 minutos - tema actual: IRC is a multiplayer notepad ! - http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

ethnica.​bulgaria Rizon

Sala de chat - 10 visitantes - tema actual: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Categoría: Salas de chat Bulgaria

erepublik-bulgaria Rizon

Sala de chat - 2 visitantes - tema actual: Правила на канала - http:/​/​goo.​gl/​gxH8D5
Categoría: Salas de chat eRepublik Bulgaria


vidin (3)   europa (35)   svilengrad (1)   bg (5)  <   1    2    3    >   
 


Directorio de chat:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .