Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  pernik
Resultados 1 - 4 de 4  (0,066 segundos)*

Salas de chat Pernik

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Pernik
 


pernik ShakeIT

Sala de chat - 7 visitantes - hace 31 minutos - tema actual: ползвайте нашиятчат http://chat.polovinka.info
Categoría: Salas de chat Pernik

Pernik ABVNet

Sala de chat - 4 visitantes - hace 46 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Pernik

pernik UniBG

Sala de chat - 3 visitantes - hace 29 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Pernik

pernik FreeUniBG

Sala de chat - 1 visitantes - hace 39 minutos - tema actual: Dobre doshli v kanal #pernik
Categoría: Salas de chat Pernik

svilengrad (1)   bulgaria (31)   bulgarian (7)   bg (7)   petrich (1)  Salas de chat Bulgaria

refugia.bulgaria Rizon

Sala de chat - 16 visitantes - hace 46 minutos - tema actual: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C
Categoría: Salas de chat Bulgaria


Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 283 visitantes - hace 46 minutos - tema actual: ×åñòèò ðîæäåí äåí, Kiril!!! Áúäè æèâ è çäðàâ, òâúðä, ïðàâ è êîðàâ! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https://abvnet.org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https://forum.abvnet.org :)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 17 visitantes - hace 46 minutos - tema actual: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria ShakeIT

Sala de chat - 59 visitantes - hace 31 minutos - tema actual: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BgIRC

Sala de chat - 38 visitantes - hace 44 minutos - tema actual: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

euriona-bulgaria Rizon

Sala de chat - 7 visitantes - hace 46 minutos - tema actual: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria Undernet

Sala de chat - 3 visitantes - hace 46 minutos - tema actual: Dobre doshli v #Bulgaria
Categoría: Salas de chat Bulgaria

primerabg Rizon

Sala de chat - 14 visitantes - hace 46 minutos - tema actual: E-Sim Primera Official Bulgarian Channel /// CP: Great Demon - vCP: JohnyJ - MoFA/МоЕ: DreamBreaker /// Trade: #strade --- Support: #e-sim.primera.support --- Ethnica: #ethnica.bulgaria --- Refugia: #refugia.bulgaria /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C


bg (7)   european (19)   bulgarian (7)   europe (59)  

<   1    2    3    4    >