Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  peshtera
Resultados 1 - 1 de 1  (6,812 segundos)

Salas de chat Peshtera

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Peshtera
 


Peshtera FreeUniBG

Sala de chat - 2 visitantes - hace 99 minutos - tema actual: kalpazan.net forum bulgaria internet systems pst.bg !
Categoría: Salas de chat Peshtera

bulgarian (8)   haskovo (5)   pernik (3)   yambol (1)   bulgaria (26)   bg (2)  Salas de chat Bulgaria

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 131 visitantes - hace 104 minutos - tema actual: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

refugia.bulgaria Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - hace 107 minutos - tema actual: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BGirc.org

Sala de chat - 39 visitantes - hace 104 minutos - tema actual: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 16 visitantes - hace 107 minutos - tema actual: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria FreeUniBG

Sala de chat - 180 visitantes - hace 99 minutos - tema actual: http://www.FreeUniBG.eu | http://Blog.FreeUniBG.eu | http://Trivia.FreeUniBG.eu | http://Radio.FreeUniBG.eu | /msg Free-ZNC !request
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria Undernet

Sala de chat - 3 visitantes - hace 107 minutos - tema actual: Dobre doshli v #Bulgaria
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ZoneBG

Sala de chat - 9 visitantes - hace 85 minutos - tema actual: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 126 visitantes - hace 92 minutos - tema actual: OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http://svalki.org - https://cs.OptiLAN.eu and www.ShellHosting.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

lafche BGirc.com

Sala de chat - 59 visitantes - hace 104 minutos - tema actual: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/


rakovski (1)   european (13)   europe (45)   eu (4)  

<      1       2       3      >   
 


Directorio de chat:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .