Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  pleven
Resultados 1 - 4 de 4  (0,066 segundos)

Salas de chat Pleven

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Pleven
 

Pleven BGirc.com

Sala de chat - 58 visitantes - hace 132 minutos - tema actual: http://pleven.irc.1.bg/ - statistika na kanala :) @Ako nqkoi iska free ZNC da pishe na nick iliyan
Categoría: Salas de chat Pleven

Pleven UniBG

Sala de chat - 2 visitantes - hace 115 minutos - tema actual: Welcome to #Pleven
Categoría: Salas de chat Pleven

pleven FreeUniBG

Sala de chat - 70 visitantes - hace 126 minutos - tema actual: Pleen
Categoría: Salas de chat Pleven

pleven OptiLan

Sala de chat - 2 visitantes - hace 120 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Pleven

bg (1)   bulgarian (7)   shumen (2)   sandanski (1)   nova zagora (1)   bulgaria (22)  Salas de chat Bulgaria

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 380 visitantes - hace 132 minutos - tema actual: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

refugia.bulgaria Rizon

Sala de chat - 5 visitantes - hace 134 minutos - tema actual: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BGirc.org

Sala de chat - 38 visitantes - tema actual: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 19 visitantes - hace 134 minutos - tema actual: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria Rizon

Sala de chat - 27 visitantes - hace 134 minutos - tema actual: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ZoneBG

Sala de chat - 10 visitantes - hace 113 minutos - tema actual: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria FreeUniBG

Sala de chat - 196 visitantes - hace 126 minutos - tema actual: www.FreeUniBG.eu - www.facebook.com/FreeUniBG
Categoría: Salas de chat Bulgaria

ethnica.bulgaria Rizon

Sala de chat - 4 visitantes - hace 134 minutos - tema actual: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 80 visitantes - hace 120 minutos - tema actual: Optilan Official Channel
Categoría: Salas de chat Bulgaria


silistra (1)   pleven (4)   europe (42)   european (10)  

<      1       2       3      >