Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  radnevo

Salas de chat Radnevo

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Radnevo
 
De momento no hay salas de chat a juego se puede encontrar para la consulta "radnevo". ¡Por favor, compruebe la ortografía de los términos de búsqueda o pruebe otros elementos de búsqueda!
¡Empezar un nuevo sala de chat Radnevo en una de las siguientes redes IRC!
QuakeNet   IRCnet   Undernet   freenode   EFnet   IRC-Hispano   IrCQ-Net  
svishtov (3)   lom (1)   bulgarian (7)   blagoevgrad (1)   bulgaria (24)   bg (1)  Salas de chat Bulgaria

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 356 visitantes - hace 133 minutos - tema actual: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

refugia.bulgaria Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - hace 136 minutos - tema actual: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BGirc.org

Sala de chat - 39 visitantes - tema actual: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 22 visitantes - hace 136 minutos - tema actual: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria Undernet

Sala de chat - 2 visitantes - hace 136 minutos - tema actual: Dobre doshli v #Bulgaria
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ZoneBG

Sala de chat - 12 visitantes - hace 115 minutos - tema actual: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 108 visitantes - hace 122 minutos - tema actual: BTV » Áîæèíîâ ñëåä ãîëà: Êëàñàòà å âå÷íà
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria ShakeIT

Sala de chat - 42 visitantes - hace 119 minutos - tema actual: http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
Categoría: Salas de chat Bulgaria

ethnica.bulgaria Rizon

Sala de chat - 5 visitantes - hace 136 minutos - tema actual: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Categoría: Salas de chat Bulgaria


velingrad (1)   bg (1)   europa (17)   bulgarian (7)  

<      1       2       3      >