Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  silistra
Resultados 1 - 1 de 1  (0,066 segundos)

Salas de chat Silistra

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Silistra
 

silistra FreeUniBG

Sala de chat - 3 visitantes - tema actual: I predi i sega #Silistra e na vyrxa !!!
Categoría: Salas de chat Silistra

bulgaria (21)   vidin (3)   bulgarian (6)   bg (1)   burgas (4)   sofia (9)  Salas de chat Bulgaria

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 305 visitantes - tema actual: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BGirc.org

Sala de chat - 38 visitantes - tema actual: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 20 visitantes - tema actual: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria Rizon

Sala de chat - 20 visitantes - tema actual: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 79 visitantes - tema actual: https://www.youtube.com/watch?v=bWd6vNaAGYI ÊÀÒÎ ÑÒÀÍÅÌ ØÀÌÏÈÎÍÈ Å ÒÀß ÏÅÑÅÍ :D
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ZoneBG

Sala de chat - 7 visitantes - tema actual: Welcome :) Web chat--> http://irc.avanta-bg.net , http://4at.zonebg.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria FreeUniBG

Sala de chat - 203 visitantes - tema actual: www.FreeUniBG.eu / www.facebook.com/FreeUniBG
Categoría: Salas de chat Bulgaria

fewona Fewona

Sala de chat - 7 visitantes - tema actual: Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Sala de chat - 63 visitantes - tema actual: https://www.chatpat.bg
Categoría: Salas de chat Bulgaria


sofia (9)   bg (1)   bulgarian (6)   rakovski (1)  

<      1       2       3      >