Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  silistra
Resultados 1 - 2 de 2  (0,055 segundos)*

Salas de chat Silistra

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Silistra
 


silistra FreeUniBG

Sala de chat - 56 visitantes - hace 127 minutos - tema actual: I predi i sega #Silistra e na vyrxa !!!
Categoría: Salas de chat Silistra

Silistra UniBG

Sala de chat - 2 visitantes - hace 116 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Silistra

svilengrad (1)   bulgaria (30)   bg (8)   varna (8)   dobrich (2)   haskovo (4)  Salas de chat Bulgaria

refugia.bulgaria Rizon

Sala de chat - 18 visitantes - hace 253 minutos - tema actual: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : DreamBreaker /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support --- Ethnica: #ethnica.bulgaria --- Primera: #primerabg --- Secura: /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 348 visitantes - hace 132 minutos - tema actual: ×åñòèò ðîæäåí äåí, Kiril!!! Áúäè æèâ è çäðàâ, òâúðä, ïðàâ è êîðàâ! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https://abvnet.org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https://forum.abvnet.org :)
Categoría: Salas de chat Bulgaria


bulgaria freenode

Sala de chat - 17 visitantes - hace 133 minutos - tema actual: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria ShakeIT

Sala de chat - 57 visitantes - hace 118 minutos - tema actual: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BgIRC

Sala de chat - 38 visitantes - hace 131 minutos - tema actual: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

euriona-bulgaria Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - hace 253 minutos - tema actual: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria Undernet

Sala de chat - 3 visitantes - hace 133 minutos - tema actual: Dobre doshli v #Bulgaria
Categoría: Salas de chat Bulgaria

primerabg Rizon

Sala de chat - 11 visitantes - hace 253 minutos - tema actual: E-Sim Primera Official Bulgarian Channel /// CP: Great Demon - vCP: JohnyJ - MoFA/МоЕ: DreamBreaker /// Trade: #strade --- Support: #e-sim.primera.support --- Ethnica: #ethnica.bulgaria --- Refugia: #refugia.bulgaria /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C


europe (63)   svishtov (3)   yambol (2)   razgrad (1)  

<   1    2    3    >