Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  stara zagora
Resultados 1 - 3 de 3  (0,069 segundos)

Salas de chat Stara Zagora

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Stara Zagora
 


starazagora FreeUniBG

Sala de chat - 1 visitantes - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Stara Zagora

StaraZagora ShakeIT

Sala de chat - 1 visitantes - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Stara Zagora

StaraZagora UniBG

Sala de chat - 1 visitantes - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Stara Zagora

blagoevgrad (1)   montana (4)   bulgaria (22)   svishtov (2)   bulgarian (7)   bg (1)  Salas de chat Bulgaria

refugia.bulgaria Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - hace 96 minutos - tema actual: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 21 visitantes - hace 97 minutos - tema actual: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria FreeUniBG

Sala de chat - 224 visitantes - hace 88 minutos - tema actual: ×åñòèò ïðàçíèê 24 ìàé íà âñè÷êè ó÷èòåëè, ó÷åíèöè, äåéöè íà êóëòóðàòà! Ïîæåëàâàì âè çäðàâå, óñïåõè è âÿðà!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 86 visitantes - hace 82 minutos - tema actual: OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http://svalki.org | Free ZNC command !request
Categoría: Salas de chat Bulgaria

ethnica.bulgaria Rizon

Sala de chat - 5 visitantes - hace 96 minutos - tema actual: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria ShakeIT

Sala de chat - 30 visitantes - hace 79 minutos - tema actual: http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
Categoría: Salas de chat Bulgaria

fewona Fewona

Sala de chat - 8 visitantes - hace 89 minutos - tema actual: Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Sala de chat - 53 visitantes - hace 77 minutos - tema actual: https://www.chatpat.bg
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria EFnet

Sala de chat - 6 visitantes - hace 95 minutos - tema actual: Бля бля
Categoría: Salas de chat Bulgaria


bg (1)   bulgarian (7)   lovech (1)   european (12)  

<      1       2       3      >   
 


Directorio de chat:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .