Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  svilengrad
Resultados 1 - 1 de 1  (0,458 segundos)

Salas de chat Svilengrad

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Svilengrad
 


svilengrad UniBG

Sala de chat - 1 visitantes - hace 31 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Svilengrad

montana (6)   svishtov (1)   karlovo (1)   bg (5)   bulgaria (29)   bulgarian (7)  Salas de chat Bulgaria

bulgaria UniBG

Sala de chat - 81 visitantes - hace 31 minutos - tema actual: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 20 visitantes - hace 47 minutos - tema actual: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Categoría: Salas de chat Bulgaria


classica.​bulgaria Rizon

Sala de chat - 3 visitantes - hace 47 minutos - tema actual: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BgIRC

Sala de chat - 39 visitantes - hace 45 minutos - tema actual: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

euriona-bulgaria Rizon

Sala de chat - 7 visitantes - hace 47 minutos - tema actual: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria ShakeIT

Sala de chat - 60 visitantes - hace 33 minutos - tema actual: Welcome to ​#Bulgaria )
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria Undernet

Sala de chat - 4 visitantes - hace 47 minutos - tema actual: Dobre doshli v ​#Bulgaria
Categoría: Salas de chat Bulgaria

sniper.​ant Rizon

Sala de chat - 6 visitantes - hace 47 minutos - tema actual: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Categoría: Salas de chat Computer Games

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 284 visitantes - hace 45 minutos - tema actual: Òîïèêúò îòèäå äà ïàñå! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

erepublik-bulgaria Rizon

Sala de chat - 2 visitantes - hace 47 minutos - tema actual: Правила на канала - http:/​/​goo.​gl/​gxH8D5
Categoría: Salas de chat eRepublik Bulgaria


eu (26)   bg (5)   europe (74)   radomir (1)  <   1    2    3    >   
 


Directorio de chat:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .