Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  vidin
Resultados 1 - 5 de 5  (0,029 segundos)

Salas de chat Vidin

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


Vidin FreeUniBG

Sala de chat - 2 visitantes - hace 128 minutos - tema actual: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Categoría: Salas de chat Vidin

vidin BgIRC

Sala de chat - 10 visitantes - hace 133 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Vidin

vidin Undernet

Sala de chat - 2 visitantes - hace 136 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Vidin

vidin UniBG

Sala de chat - 2 visitantes - hace 116 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Vidin

vidin OptiLan

Sala de chat - 1 visitantes - hace 121 minutos - tema actual: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Categoría: Salas de chat Vidin

bulgaria (33)   bulgarian (7)   stara zagora (3)   shumen (2)