Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  vidin
Resultados 1 - 5 de 5  (0,027 segundos)

Salas de chat Vidin

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


Vidin FreeUniBG

Sala de chat - 2 visitantes - hace 115 minutos - tema actual: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Categoría: Salas de chat Vidin

vidin BgIRC

Sala de chat - 10 visitantes - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Vidin

Vidin UniBG

Sala de chat - 4 visitantes - hace 106 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Vidin

vidin ABVNet

Sala de chat - 3 visitantes - hace 122 minutos - tema actual: Ningún tema
Categoría: Salas de chat Vidin

vidin OptiLan

Sala de chat - 1 visitantes - hace 110 minutos - tema actual: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Categoría: Salas de chat Vidin

radomir (1)   velingrad (1)   nova zagora (1)   bg (6)