Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  windows
Resultados 31 - 40 de 135  (3,793 segundos)

Salas de chat Windows

Categoría:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows
 


gentoo-games freenode

Sala de chat - 28 visitantes - hace 91 minutos - tema actual: http://games.gentoo.org/ | ask a question, wait for an answer | http://www.icculus.org/lgfaq/ | for wine/windows gaming, join #winehq, #gentoo-wine or http://forums.gentoo.org | for video/sound card help, try #gentoo or #gentoo-desktop | echo "quake3.x86 0 0 direct" > /proc/asound/card0/pcm0p/oss | http://dev.gentoo.org/~mr_bones_/kitten_0day.jpg
Categoría: Salas de chat Gentoo Games

conspiracy Rizon

Sala de chat - 23 visitantes - hace 91 minutos - tema actual: Welcome to #conspiracy. Windows 10, GNU, & OS X are now evil. Puerto Rico hurricane Maria disaster and survivalist skills in use there being suppressed by the US media. chemtrails NWO federal reserve dollar / euro collapse survival vaccines mercury autism international politics travel GMOs monsanto heterosexuality breakdown feminism agenda
Categoría: Salas de chat Conspiracy

gridcoin-help Snoonet

Sala de chat - 2 visitantes - hace 73 minutos - tema actual: [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v3.7.10.0-unk for Windows & vv3.7.10.0-g250d96a5c for *nix | Rewarding BOINC Contribution's | A Homepage @ https://www.gridcoin.us & Source Code is availiable @ https://github.com/gridcoin/Gridcoin-Research

xamarin freenode

Sala de chat - 14 visitantes - hace 91 minutos - tema actual: Welcome to #Xamarin, native iOS, Android, and Windows apps. https://xamarin.com/ | Recent News: https://blog.xamarin.com | http://hastebin.com/ | Xamarin employees MSG Trioxin for ops | Stick around so it can grow :) | We're linked to the Slack chat. Messages you post will be seen by people who join after your msg has been posted. Be patient ;)

xbmc-dev freenode

Sala de chat - 3 visitantes - hace 91 minutos - tema actual: Official XBMC development channel. For end-user support including Windows specific support, /join #xbmc. For Linux specific support, /join #xbmc-linux. For OSX specific support, /join #xbmc-osx. For PVR feature support, /join #xbmc-pvr. We also have a dedicated section for development in the forums http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?fid=93.
Categoría: Salas de chat Kodi Development

famitracker EsperNet

Sala de chat - 23 visitantes - hace 84 minutos - tema actual: FamiTracker: NES/Famicom music editor for Windows ~ http://famitracker.com/ ~ Beta preview version 0.5 http://forums.famitracker.com/viewtopic.php?f=4&t=173 ~ Latest stable version 0.4.6 http://famitracker.com/files/FamiTracker-v0.4.6.zip ~ New phpBB forums! http://forums.famitracker.com/ ~ Discord: https://discord.gg/dwVzVWD (unofficial)

belene FreeUniBG

Sala de chat - 110 visitantes - hace 83 minutos - tema actual: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

nightly Mozilla

Sala de chat - 160 visitantes - hace 78 minutos - tema actual: Nightly community − Get involved https://wiki.mozilla.org/Nightly - Download: https://nightly.mozilla.org − https://blog.nightly.mozilla.org/2017/06/07/using-mozregression-on-windows/ - Add nightly-community to the keywords field of your bugs! || http://logs.glob.uno/?c=nightly

htc-evo-4g-lte freenode

Sala de chat - 5 visitantes - hace 91 minutos - tema actual: Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! | #htc-dev gogogo! | S-OFF: http://tinyw.in/PqF6 | XDA: http://tinyw.in/gt7Y | TWRP: http://tinyw.in/rJqa | CM11: http://tinyw.in/6POM | CM10.2: http://tinyw.in/9yac Gapps: http://d-h.st/SJu | Firmware: http://tinyw.in/cRCf | Jewel: http://goo.gl/rqPne | Omni: http://d-h.st/vs1 (all) |
Categoría: Salas de chat HTC

ipv6-ru freenode

Sala de chat - 13 visitantes - hace 91 minutos - tema actual: https://version6.ru/ || UTF-8! Not KOI8, not windows-1251! || ?? ???????????, ????? ?? ????????. ????? ????????, ???? ?????? ???????? ? ??? ???????. ??? ????????? ????? ? ??? ? ???. ? ???????: ??????????? ??????.
Categoría: Salas de chat IPv6 Russia

windows 95 (5)   windows server (10)   windows 2000 (1)   windows 7 (137)  

<      2       3       4       5       6      >   
 


Directorio de chat:    Operating Systems Chat    AIX Chat    BeOS Chat    BSD Chat    FreeBSD Chat    FreeDOS Chat    FreeNAS Chat    GNU Chat    Google Android Chat    HPUX Chat    Illumos Chat    iOS Chat    KnightOS Chat    Linux Chat    Mac OS Chat    MeeGo Chat    . . .