Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!
 
Búsqueda de chat :  windows 8
Resultados 31 - 40 de 147  (0,078 segundos)

Salas de chat Windows 8

Categoría:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows 8
 


conspiracy Rizon

Sala de chat - 27 visitantes - hace 138 minutos - tema actual: Welcome to #conspiracy. Windows 10, GNU, & OS X are now evil. Puerto Rico hurricane Maria disaster and survivalist skills in use there being suppressed by the US media. chemtrails NWO federal reserve dollar / euro collapse survival vaccines mercury autism international politics travel GMOs monsanto heterosexuality breakdown feminism agenda
Categoría: Salas de chat Conspiracy

xamarin freenode

Sala de chat - 30 visitantes - hace 138 minutos - tema actual: Welcome to #Xamarin, native iOS, Android, and Windows apps. https://xamarin.com/ | Recent News: https://blog.xamarin.com | http://hastebin.com/ | Xamarin employees MSG Trioxin for ops | Stick around so it can grow :) | We're linked to the Slack chat. Messages you post will be seen by people who join after your msg has been posted. Be patient ;)

gridcoin-help Snoonet

Sala de chat - 2 visitantes - hace 122 minutos - tema actual: [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v3.7.10.0-unk for Windows & vv3.7.10.0-g250d96a5c for *nix | Rewarding BOINC Contribution's | A Homepage @ https://www.gridcoin.us & Source Code is availiable @ https://github.com/gridcoin/Gridcoin-Research

xbmc-dev freenode

Sala de chat - 3 visitantes - hace 138 minutos - tema actual: Official XBMC development channel. For end-user support including Windows specific support, /join #xbmc. For Linux specific support, /join #xbmc-linux. For OSX specific support, /join #xbmc-osx. For PVR feature support, /join #xbmc-pvr. We also have a dedicated section for development in the forums http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?fid=93.
Categoría: Salas de chat Kodi Development

famitracker EsperNet

Sala de chat - 23 visitantes - hace 131 minutos - tema actual: FamiTracker: NES/Famicom music editor for Windows ~ http://famitracker.com/ ~ Beta preview version 0.5 http://forums.famitracker.com/viewtopic.php?f=4&t=173 ~ Latest stable version 0.4.6 http://famitracker.com/files/FamiTracker-v0.4.6.zip ~ New phpBB forums! http://forums.famitracker.com/ ~ Discord: https://discord.gg/dwVzVWD (unofficial)

Powershell freenode

Sala de chat - 269 visitantes - hace 138 minutos - tema actual: #PowerShell is our slack bridgebot | Join the Windows PowerShell group on Slack http://bit.ly/psslack or http://slack.poshcode.org, or Discord https://discordapp.com/invite/AtzXnJM | Remember http://bit.ly/meta-be-nice | Please paste code on http://gist.github.com or https://floobits.com/PoshCode/PowerShell.Slack.com/
Categoría: Salas de chat Command Line

htc-evo-4g-lte freenode

Sala de chat - 6 visitantes - hace 138 minutos - tema actual: Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! | #htc-dev gogogo! | S-OFF: http://tinyw.in/PqF6 | XDA: http://tinyw.in/gt7Y | TWRP: http://tinyw.in/rJqa | CM11: http://tinyw.in/6POM | CM10.2: http://tinyw.in/9yac Gapps: http://d-h.st/SJu | Firmware: http://tinyw.in/cRCf | Jewel: http://goo.gl/rqPne | Omni: http://d-h.st/vs1 (all) |
Categoría: Salas de chat HTC

belene FreeUniBG

Sala de chat - 90 visitantes - hace 130 minutos - tema actual: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

ipv6-ru freenode

Sala de chat - 18 visitantes - hace 138 minutos - tema actual: https://version6.ru/ || UTF-8! Not KOI8, not windows-1251! || ?? ???????????, ????? ?? ????????. ????? ????????, ???? ?????? ???????? ? ??? ???????. ??? ????????? ????? ? ??? ? ???. ? ???????: ??????????? ??????.
Categoría: Salas de chat IPv6 Russia

nightly Mozilla

Sala de chat - 165 visitantes - hace 125 minutos - tema actual: Nightly community − Get involved https://wiki.mozilla.org/Nightly - Download: https://nightly.mozilla.org − https://blog.nightly.mozilla.org/2017/06/07/using-mozregression-on-windows/ - Add nightly-community to the keywords field of your bugs! || http://logs.glob.uno/?c=nightly

microsoft windows (11)   windows server (12)   windows xp (12)   windows help (20)  

<      2       3       4       5       6      >   
 


Directorio de chat:    Microsoft Windows Chat    Windows 10 Chat    Windows 2000 Chat    Windows 2003 Chat    Windows 2008 Chat    Windows 7 Chat    Windows 95 Chat    Windows 98 Chat    Windows Mobile Chat    Windows Vista Chat    Windows XP Chat    . . .