Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  books
Resultados 1 - 10 de 64  (0,054 segundos)

Salas de chat Books

Categoría:  Media  >  Books
 

#books freenode

Sala de chat - 48 visitantes - hace 113 minutos - tema actual:  Happy 2020! might your year look 20 20 ‖ Welcome to ##Books, Freenode's new Book Channel! ‖ Anything book related permitted, just talk people! ‖ Please: No pirated content. ‖ We have a book group at goodreads please join us! https://www.goodreads.com/group/show/153235-books ‖ Are we reading? ‖ ##libros en español!
Categoría: Salas de chat Books

kde-books freenode

Sala de chat - 5 visitantes - hace 113 minutos - tema actual:  https://books.kde.org | repo live: kde:kf5book | https://phabricator.kde.org/project/board/178/ | Discussion on kde-doc-english@kde.org | Bugs: https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=Books
Categoría: Salas de chat KDE Books

books 2600net

Sala de chat - 8 visitantes - hace 113 minutos - tema actual:  #Books - Knowledge is power - Books and Ebooks - Share, Recommend and Learn. | Commands: .read for a random book .addbook to add your book
Categoría: Salas de chat Books

books BGirc.com

Sala de chat - 3 visitantes - hace 112 minutos - tema actual:  Ïîñåòèòåëèòå èìàò âúçìîæíîñòòà äà ñå çàïîçíàÿò è äà èçòåãëÿò òâîð÷åñòâîòî íà îòíîñèòåëíî ãîëÿì áðîé áúëãàðñêè è ÷óæäåñòðàííè àâòîðè.
Categoría: Salas de chat Books

books Rizon

Sala de chat - 7 visitantes - hace 113 minutos - tema actual:  Welcome to #books! Tell us what you're reading.
Categoría: Salas de chat Books

books DALnet

Sala de chat - 15 visitantes - hace 113 minutos - tema actual:  \|/elcome To #books - NO File Servers here.
Categoría: Salas de chat Books

books darkscience

Sala de chat - 11 visitantes - hace 109 minutos - tema actual:  Books and Comic Discussions
Categoría: Salas de chat Books

books synIRC

Sala de chat - 2 visitantes - hace 100 minutos - tema actual:  {- Locke and Key: http://adbl.co/1NYCaNi | Library Genesis: http://gen.lib.rus.ec | Greed, Inc. - Wade Rowland | How to Contact Space People by Ted Owens -}
Categoría: Salas de chat Books

linuxmasterrace Snoonet

Sala de chat - 183 visitantes - hace 102 minutos - tema actual:  [+CHJPTfnrtx 30:1h 10 5:3 10:5] RIP Zinixbot 2015 - 2xxx HES STILL ALIVE FUCKERS | THE OLD BOOKS: ²https://unixbird.racky.systems/index.php/s/HXYjcEgx976pmXE | The rebirth of linuxmasterrace in one graph ¹https://i.imgur.com/BeqBpi0.png | unixfam coming straight back with the CHATS. There are no other channels. Will be kicking inactive users starting now.
Categoría: Salas de chat Linux

freebsd-dev freenode

Sala de chat - 39 visitantes - hace 113 minutos - tema actual:  FreeBSD Development, Hacking and Contribution :: Developers Handbook: https://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/developers-handbook/ :: Architecture Handbook: https://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/arch-handbook/ :: Development Man Page: https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?development(7) :: Virtual Bug Squash, Saturday 11th July 1400-2100 (UTC) join us in #freebsd-bugs
Categoría: Salas de chat FreeBSD Development

cinema (23)   media (122)   podcast (30)   audio (57)  

<      1       2       3       4       5      >