Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  bulgaria
Resultados 1 - 10 de 18  (0,074 segundos)

Salas de chat Bulgaria

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria
 

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 179 visitantes - hace 40 minutos - tema actual:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria FreeUniBG

Sala de chat - 205 visitantes - hace 33 minutos - tema actual:  www.FreeUniBG.eu - Welcome to #Bulgaria and have a nice chat ! :)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BGirc.org

Sala de chat - 39 visitantes - tema actual:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 20 visitantes - hace 43 minutos - tema actual:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria Rizon

Sala de chat - 3 visitantes - hace 43 minutos - tema actual:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria EFnet

Sala de chat - 4 visitantes - hace 43 minutos - tema actual:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 29 visitantes - hace 28 minutos - tema actual:  OptiLan Çà HostServ /msg hostserv help
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ZoneBG

Sala de chat - 19 visitantes - hace 19 minutos - tema actual:  welcome!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria UniBG

Sala de chat - 48 visitantes - hace 21 minutos - tema actual:  https://www.chatpat.bg
Categoría: Salas de chat Bulgaria

shumen (3)   dimitrovgrad (4)   bulgarian (6)   european (17)  

<      1       2      >