Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  dobrich
Resultados 1 - 3 de 3  (0,098 segundos)

Salas de chat Dobrich

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Dobrich
 

Dobrich BGirc.com

Sala de chat - 4 visitantes - hace 114 minutos - tema actual:  Welcome to channel #Dobrich ! Have a nice chat!
Categoría: Salas de chat Dobrich

Dobrich FreeUniBG

Sala de chat - 2 visitantes - hace 106 minutos - tema actual:  Ningún tema
Categoría: Salas de chat Dobrich

dobrich UniBG

Sala de chat - 1 visitantes - hace 93 minutos - tema actual:  Добре дошли в канал #dobrich , пожелаваме Ви приятен чат!
Categoría: Salas de chat Dobrich

bulgaria (17)   bg (58)   plovdiv (8)   sofia (11)   varna (7)   bulgarian (6)  Salas de chat Bulgaria

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 243 visitantes - hace 114 minutos - tema actual:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria FreeUniBG

Sala de chat - 221 visitantes - hace 106 minutos - tema actual:  www.FreeUniBG.eu - Welcome to #Bulgaria and have a nice chat ! :)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BGirc.org

Sala de chat - 39 visitantes - tema actual:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 19 visitantes - hace 116 minutos - tema actual:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria Rizon

Sala de chat - 3 visitantes - hace 116 minutos - tema actual:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria EFnet

Sala de chat - 4 visitantes - hace 116 minutos - tema actual:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 28 visitantes - hace 100 minutos - tema actual:  OptiLan Çà HostServ /msg hostserv help
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria UniBG

Sala de chat - 51 visitantes - hace 93 minutos - tema actual:  https://www.chatpat.bg
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ZoneBG

Sala de chat - 18 visitantes - hace 91 minutos - tema actual:  welcome!
Categoría: Salas de chat Bulgaria


bg (58)   european (16)   europe (41)   vidin (6)  

<      1       2      >