Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  facebook
Resultados 1 - 10 de 328  (0,102 segundos)*

Salas de chat Facebook

Categoría:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Sala de chat - 28 visitantes - hace 122 minutos - tema actual:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Categoría: Salas de chat Facebook

facebook DALnet

Sala de chat - 58 visitantes - hace 121 minutos - tema actual:  <><><>Selamat Datang Di Channel #facebook @DALnet - NO!: Invite/Spam/Repeat/CAPS/Flood/Adv/BadWord - Register Nick: /ns register - Cegah Spam: /mode +RC - Have a nice chat & enjoy here! :)<><><>
Categoría: Salas de chat Facebook

Facebook sVipCHAT

Sala de chat - 2 visitantes - hace 102 minutos - tema actual:  .:. #Facebook@sVipCHAT .:. Toppic setted automatically .:. Reason: Lack of topic .:.
Categoría: Salas de chat Facebook

Varna BGirc.com

Sala de chat - 225 visitantes - hace 119 minutos - tema actual:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network! Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - http://varna.wildsurf.org .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork https://www.youtube.com/watch?v=kOrC4PdUE6c VICTORIA
Categoría: Salas de chat Varna

facebook KampungChat

Sala de chat - 50 visitantes - hace 105 minutos - tema actual:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Categoría: Salas de chat Facebook

facebook Undernet

Sala de chat - 3 visitantes - hace 122 minutos - tema actual:  facebook - The channel to be in. News: *
Categoría: Salas de chat Facebook

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 373 visitantes - hace 119 minutos - tema actual:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

facebook NationCHAT

Sala de chat - 6 visitantes - hace 104 minutos - tema actual:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Categoría: Salas de chat Facebook

social networking (4)  

<      1       2       3       4       5      >