Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  facebook
Resultados 1 - 10 de 298  (0,110 segundos)

Salas de chat Facebook

Categoría:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Sala de chat - 27 visitantes - hace 57 minutos - tema actual:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Categoría: Salas de chat Facebook

facebook DALnet

Sala de chat - 45 visitantes - hace 57 minutos - tema actual:  ▀▄▀▄▀▄ https://www.facebook.com/ ▄▀▄▀▄▀
Categoría: Salas de chat Facebook

facebook KampungChat

Sala de chat - 50 visitantes - hace 49 minutos - tema actual:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Categoría: Salas de chat Facebook

Facebook GigaIRC

Sala de chat - 3 visitantes - hace 51 minutos - tema actual:  www.Facebook.com/GigaIRC.network
Categoría: Salas de chat Facebook

facebook NationCHAT

Sala de chat - 7 visitantes - hace 48 minutos - tema actual:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Categoría: Salas de chat Facebook

London BGirc.com

Sala de chat - 6 visitantes - hace 56 minutos - tema actual:  å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
Categoría: Salas de chat London

gyuvetch BGirc.com

Sala de chat - 182 visitantes - hace 56 minutos - tema actual:  Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/

opfrance AnonOps

Sala de chat - 4 visitantes - hace 56 minutos - tema actual:  Canal d'Anonymous France Website: anonops.fr / Facebook: @AnonFrOfficiel / Twitter: @AnonFrOfficiel / Youtube: youtube.anonops.fr / Ce chan sert aux membres français à communiqué, pas de troll, flood ou hack ici / Seul les discussions sur les op de terrains pacifistes sont tollérés ici / memo sur les commandes irc --> https://opensource.com/sites/default/files/opensourcedot
Categoría: Salas de chat France

opbelgium AnonOps

Sala de chat - 3 visitantes - hace 56 minutos - tema actual:  Canal Officiel d'Anonymous Belgium Website: anonops.be / Facebook: @AnonBeOfficiel / Twitter: @AnonBeOfficiel/ Youtube: youtube.anonops.be / Ce chan sert aux membres belge à communiqué, pas de troll, flood ou hack ici / Seul les discussions sur les op de terrains pacifistes sont tollérés ici / memo sur les commandes irc --> https://opensource.com/sites/default/files/opensourc
Categoría: Salas de chat Belgium

Varna BGirc.com

Sala de chat - 223 visitantes - hace 56 minutos - tema actual:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC NETWORK. Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ, ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.org .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Categoría: Salas de chat Varna

social networking (4)  

<      1       2       3       4       5      >