Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  haskovo
Resultados 1 - 4 de 4  (0,092 segundos)

Salas de chat Haskovo

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Haskovo
 

haskovo UniBG

Sala de chat - 37 visitantes - hace 64 minutos - tema actual:  https://forum.salegroup.top <--- Ôîðóì íà êàíàëà .. https://gallery.salegroup.top <--- Ãàëåðèÿ íà êàíàëà .. http://chat.haskovo.club & http://salegroup.top <--- Óåá÷àòîâå
Categoría: Salas de chat Haskovo

Haskovo ABVNet

Sala de chat - 19 visitantes - tema actual:  Екипът на #hASkoVO ви пожелава Весело посрещане на Коледните и Новогодишни празници и наздраве :)))
Categoría: Salas de chat Haskovo

Haskovo BGirc.com

Sala de chat - 108 visitantes - hace 86 minutos - tema actual:  https://forum.haskovo.club <--- Ôîðóì íà êàíàëà .. https://gallery.haskovo.club <--- Ãàëåðèÿ íà êàíàëà
Categoría: Salas de chat Haskovo

Haskovo FreeUniBG

Sala de chat - 2 visitantes - hace 77 minutos - tema actual:  Dobre Doshli v Haskovo !
Categoría: Salas de chat Haskovo

dobrich (1)   gabrovo (2)   vratsa (1)   bulgarian (5)   yambol (1)   bg (2)  Salas de chat Bulgaria

Bulgaria BGirc.com

Sala de chat - 311 visitantes - hace 86 minutos - tema actual:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ABVNet

Sala de chat - 32 visitantes - tema actual:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria BGirc.org

Sala de chat - 38 visitantes - hace 85 minutos - tema actual:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria freenode

Sala de chat - 20 visitantes - hace 89 minutos - tema actual:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria Rizon

Sala de chat - 3 visitantes - hace 89 minutos - tema actual:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria ZoneBG

Sala de chat - 10 visitantes - hace 60 minutos - tema actual:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://avanta-bg.net:5000
Categoría: Salas de chat Bulgaria

Bulgaria FreeUniBG

Sala de chat - 111 visitantes - hace 77 minutos - tema actual:  http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
Categoría: Salas de chat Bulgaria

bulgaria OptiLan

Sala de chat - 140 visitantes - hace 70 minutos - tema actual:  Welcome
Categoría: Salas de chat Bulgaria

fewona Fewona

Sala de chat - 6 visitantes - hace 78 minutos - tema actual:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Sala de chat - 46 visitantes - hace 64 minutos - tema actual:  https://www.chatpat.bg
Categoría: Salas de chat Bulgaria


europa (20)   radnevo (1)   lovech (2)   eu (6)  

<      1       2       3      >