Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  varna
Resultados 1 - 7 de 7  (0,059 segundos)

Salas de chat Varna

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Varna
 

Varna BGirc.com

Sala de chat - 241 visitantes - hace 106 minutos - tema actual:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC NETWORK. Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ, ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.org .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Categoría: Salas de chat Varna

Varna FreeUniBG

Sala de chat - 82 visitantes - hace 101 minutos - tema actual:  Welcome to #Varna ! Feel the wind, ride the waves!
Categoría: Salas de chat Varna

varna OptiLan

Sala de chat - 7 visitantes - hace 97 minutos - tema actual:  Welcome to #Varna and have a nice chat ;)
Categoría: Salas de chat Varna

Varna ShakeIT

Sala de chat - 3 visitantes - hace 95 minutos - tema actual:  Добре дошли в #Varna
Categoría: Salas de chat Varna

varna ShellHosting

Sala de chat - 3 visitantes - tema actual:  Ningún tema
Categoría: Salas de chat Varna

Varna UniBG

Sala de chat - 2 visitantes - hace 92 minutos - tema actual:  :>
Categoría: Salas de chat Varna

bulgaria freenode

Sala de chat - 23 visitantes - hace 108 minutos - tema actual:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

nova zagora (1)   bulgarian (4)   dobrich (1)   bg (2)