Búsqueda de chat    Directorio de chat    De irc2go

  irc2go    
Chat en línea    

¡Busca salas de chat en el Internet Relay Chat y pisa ellos desde aquí con tu navegador o con una aplicación!

 
Búsqueda de chat :  varna
Resultados 1 - 7 de 7  (0,055 segundos)

Salas de chat Varna

Categoría:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Varna
 

Varna BGirc.com

Sala de chat - 208 visitantes - hace 114 minutos - tema actual:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC NETWORK. Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ, ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.org Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Categoría: Salas de chat Varna

Varna FreeUniBG

Sala de chat - 167 visitantes - hace 104 minutos - tema actual:  Welcome to #Varna ! Feel the wind, ride the waves!
Categoría: Salas de chat Varna

varna OptiLan

Sala de chat - 42 visitantes - hace 99 minutos - tema actual:  Welcome to #Varna and have a nice chat ;)
Categoría: Salas de chat Varna

varna ShakeIT

Sala de chat - 4 visitantes - hace 96 minutos - tema actual:  Добре дошли в #Varna
Categoría: Salas de chat Varna

varna BGirc.org

Sala de chat - 36 visitantes - tema actual:  Neka vyrnem magiqta na chata - hi, asl pls, a pic imash li!? :> - Mojete da posetite https://facebook.com/BgIRC
Categoría: Salas de chat Varna

Varna UniBG

Sala de chat - 3 visitantes - hace 92 minutos - tema actual:  :)
Categoría: Salas de chat Varna

bulgaria freenode

Sala de chat - 20 visitantes - hace 116 minutos - tema actual:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Categoría: Salas de chat Bulgaria

yambol (1)   petrich (2)   dimitrovgrad (4)   bulgarian (4)